Radon: Risker och åtgärder

I vår strävan efter att skapa en trygg och hälsosam hemmiljö glömmer vi ibland de osynliga hoten som kan påverka oss. Ett sådant hot är radon, en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i våra bostäder och utgöra en hälsorisk. 

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran bryts ned i marken. Gasen kan sippra upp genom marken och tränga in i byggnader, där den kan ackumuleras till farliga nivåer. De allvarligaste riskerna med radon är dess nedbrytningsprodukter, som kan fastna i lungorna och utsätta vävnader för skadlig strålning.

Långvarig exponering för höga halter av radon i inomhusluften kan öka risken för lungcancer, särskilt hos rökare. Risken för lungcancer ökar gradvis med ökade radonhalter och exponeringstid.

Radon gränsvärde: Enligt beräkningar från Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 400 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 bq/m3.

Eftersom radon är osynligt och saknar lukt, smak eller färg är det omöjligt att upptäcka det utan att mäta. Genom att utföra radonmätningar i ditt hem kan du fastställa om farliga halter av radon finns. Mätningarna ger dig en klar bild av risken och hjälper dig att vidta nödvändiga åtgärder.

Om radonmätningen visar höga radonhalter är det viktigt att agera. Åtgärder kan inkludera att förbättra ventilationen, täta krypgrunder och sprickor i byggnadsmaterial samt installera radonsug. 

Att förstå riskerna med radon och vidta åtgärder för att minska exponeringen är avgörande för att säkerställa din familjs säkerhet och välbefinnande. Genom att utföra radonmätningar och agera kan du minska risken för att drabbas av allvarliga hälsoproblem.